baranowski

Temat: Jak (NIE) należy starać się o środki unijne
Warszawa: ZP/341/15/09 Wykonanie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nastrojowej 29 w Warszawie. Numer ogłoszenia: 401812 - 2009; data zamieszczenia: 20.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie ... prowadzi działalność w zakresie docieplenia budynku i robót towarzyszących wymienionych powyżej i wykonała w ostatnim okresie, co najmniej 5 w/w robót w budynkach wielorodzinnych, z tym że co najmniej 3 takie ... oceny - spełnia/nie spełnia.. IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wspólnota chce uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych startując w programie rewitalizacji.. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=401812&rok=2009-11-20 Jak sądzicie - dadzą im dofinansowanie, czy nie?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1699Temat: Koszalin i powiat, porównanie obu budżetów
szykują się duże inwestycje. Ponad 1,3 mln zł będzie kosztować termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie, oraz adaptacja budynku socjalnego na internat dla wychowanków. Prawie 1 mln zł rzeznaczone zostanie na docieplenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bobolicach. Planowane jest także docieplenie wszystkich DPS (4,7 mln zł). Dodatkowo w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka w Mielnie na utworzenie międzynarodowego centrum edukacji ekologicznej zaplanowane jest 210 tys. zł. 1 mln zł został zarezerwowany w budżecie owiatu na rozbudowę budynku na otrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie taka sama suma została zarezerwowana w miejskim budżecie....
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=12162